नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय खोटाङ
खोटाङ

उदेश्य

 उदेश्यहरुः

  • सबै नागरीकको सेवा, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू-अभिलेख तथा श्रेस्तालाई व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्ने।
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचना मूलक बनाउने ।
  • भू–अभिलेख तथा श्रेष्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी र मोहीको आफ्नो सम्पतिमाथीको हक संरक्षण गर्ने ।
  • राजश्व संकलन र परिचालनमा सहयोग पुर्याउने ।
  • आधुनिक, विश्वासनीय, गुणस्तरयुत्त र वस्तुपरक भू-सूचना प्रणालीको विकास गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने ।
  • भूमि  प्रशासन सम्बद्ध कार्यहरूलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाई दैनिक सम्पादन गर्ने।
  • सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाहरूको अभिलेखिकरण गरि संरक्षण गर्ने ।
  • भूमि सम्वन्धि प्रचलित नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू र विभागिय निर्देशनहरूलाइ कार्यान्वयन गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)