नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय खोटाङ
खोटाङ

मुख्य कार्यहरू

यस कार्यालयका मुख्य कार्यहरु/ कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरुः

 • लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्ने ।
 • नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने ।
 • घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने ।
 • हकसफा / हक निखन्ने समबन्धी ।
 • जग्गा र जग्गा धनिको विवरण शंसोधन गर्ने ।
 • फोटो टाँस तथा नागरिकता नम्वर कायम गर्ने ।
 • जग्गा धनिको तिन पुस्ते कायम गर्ने ।
 • घर कायम गर्ने ।
 • मोहीको हक नामसारी तथा मोहि लगत कट्टा गर्ने ।
 • जग्गा धनि र मोही विच जग्गा बाँडफाट गर्ने ।
 • हदवन्दी छानविन गर्ने ।
 • जग्गा धनि पुर्जा तथा श्रेस्ता र  पारित लिखत एवं मिसिलको प्रतिलिपी दिने ।
 • जग्गा प्रशासन सम्वन्धि अन्य विविध कार्य गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)